""INSTALLATION (การติดตั้ง)" "

INSTALLATION (การติดตั้ง) 

2

 -GEOMEMBRANE จะต้องจัดส่งและเก็บรักษาโดยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ได้รับอันตราย และต้องเก็บไว้ในที่ที่
  ปลอดภัยจากน้ำท่วมขัง ดินโคลนการลักขโมยและการกระทำอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
- ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการเตรียมงานดิน การปรับสภาพพื้นดินด้านล่างให้แข็งแรงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการปู
บุคลากรที่ทำงานในการต่อรอยตะเข็บจะต้องได้รับการฝึกฝน ให้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการต่อรอยตะเข็บโดยเฉพาะ
การเชื่อมแบบ DOUBLE WEDGE เป็นกระบวนการเชื่อมในการปูครั้งแรก ส่วนการเชื่อมแบบ EXTRUSION
  ใช้เฉพาะในการซ่อมแซมและงานที่ต้องการความ ละเอียดเท่านั้น (ดังรายละเอียดในรูป) วิธีการทดสอบรอยเชื่อม
 
วิธีการทดสอบรอยเชื่อม
3
 
ทำโดยการเชื่อมปิดปลายทั้งสองด้านของ AIR CHANEL ด้วยความร้อน ทำให้เกิดเป็นถุงลมขึ้น
จากนั้นใช้เหล็กแหลมกลวงจากเครื่องมือTEST ซึ่งมีเกย์วัดระดับความดันติดอยู่แทงสอดเข้าไปในช่องถุงลม
ทำการปั๊มลมเข้าไปในถุงลมจนได้ความดันประมาณ 2 BAR ทิ้งไว้ประมาณ 2 นาที แล้วทำการสังเกตอากาศ
จากเกย์วัดระดับความดันถ้าความดันลดลงเรื่อยๆ ให้ถือว่ารอยเชื่อมในแนวดังกล่าวบกพร่อง ต้องตรวจสอบ
หาสาเหตุอาจมีการรั่วซึมที่วาล์วเครื่องมือ TEST หรืออาจเกิดจากการรั่วซึมบริเวณที่เชื่อมอุดที่ปลายทั้งสองด้วย
ถ้าไม่ดีให้อุดทดสอบใหม่ แต่ถ้าความดันคงที่ หรือลดลงเล็กน้อย ให้ถือว่ารอยเชื่อมนั้นใช้ได้

4

5-

6

 

บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง อินเตอร์พลาส จำกัด
Premier Lining InterPlas Co., Ltd.
Tel : +66 (0) 2453-1011-13
Fax : +66 (0) 2453-1014

footers